Every phrase in my notes:

下午
xià wǔ
afternoon
shū
book
什么
shí yāo
what?
你好
nǐ hǎo
hello
你怎么样
nǐ zěn yāo yáng
how are you doing?
gōng
public
公车
gōng chē
bus 🚌
再见
zài jiàn
goodbye
how many?
kǒu
mouth
号码
hào mǎ
numbers
吃饭
chī fàn
to eat food
名字
míng zì
name
xiā
to sip
yǎo
to bite
喜欢
xǐ huān
to like
to drink
miāo
to meow, like a cat
多少
duō shǎo
how many?
女朋友
nv̌ péng yǒu
girlfriend
好久不见
hǎo jǐu bù jiàn
long time no see
学生
xué shēng
student
孩子
hái zǐ
children
您好
nín hǎo
hello, but polite you
sun
日本
rì běn
Japan
dàn
early morning
zǎo
sunrise
zùi
most
最爱
zùi ài
favourite
最近
zùi jìn
recently
朋友
péng yǒu
friend
每天
měi tiān
every day
thirsty
游戏
yóu xì
game
漂亮
piāo liàng
pretty
火车
huǒ chē
train 🚄
gǒu
dog
māo
cat
wán
to play
diàn
electricity ⚡
电动汽车
diàn dòng qì chē
an electric car ⚡🚗
电脑
diàn nǎo
computer
电视
diàn shì
television 📺
电话
diàn huà
telephone ☎️
电话号码
diàn huà hào mǎ
telephone number
电车
diàn chē
a tram
kàn
to read
老师
lǎo shī
teacher
jiàn
to see
shuō
to speak
车子
chē zǐ
car/vehicle 🚗
马车
mǎ chē
a horse-drawn cart
高兴
gāo xīng
happy

or you can see a random selection.

Phrase graph